Reviews

Dark Well (2023)

“The penultimate evening of the festival brought the audience an unusual experience in the form of the European premiere of the composition Dark Well by the Australian composer Andrew Schultz (*1960). Kateřina Ochmanová and Martin Smutný confidently guided us through a magically dark composition for two pianos. This proven piano duo was able to empathize with the changing moods of the composition and to concentrate completely in the demanding fast passages.

The blending of the sounds of both instruments, the gradual emergence of new themes and patterns, extreme dynamics, constant movement, compulsive dissonance, waves of tension and relaxation, great sound color, repeated high tones evoking raindrops or heavy lower frequencies – these are just some of the significant moments of the sixty-minute composition. inspired both by the real object of the well and by mental states and lost emotions.

The only visual effect that was used during the evening was the occasional gradual turning on of the lights and the re-falling into almost complete darkness, from which the outlines of baroque statues of saints and angels emerged ghostly in the space of the Corpus Christi Chapel. The role of “illuminator” was taken on by the author of the composition himself, who was personally present at the festival. Dark Well can be characterized as a tantalizing insight into the interior of the players and the audience … its enthusiastic reactions after the music ended spoke for everything.”[Festival Opera Schrattenbach 2023: Od baroka k experimentu, Opera+, 11 December 2023.]

Předposlední festivalový večer přinesl divákům nevšední zážitek v podobě evropské premiéry skladby Dark Well (Temná studna) australského skladatele Andrew Schultz (*1960). Magicky temnou kompozicí pro dva klavíry nás s jistotou provedli Kateřina Ochmanová a Martin Smutný. Toto osvědčené klavírní duo se dokázalo vcítit do nálad proměňující se kompozice i se naprosto zkoncentrovat v náročných rychlých pasážích.

Prolínání zvuků obou nástrojů, postupné vynořování nových témat a patternů, extrémní dynamika, neustálý pohyb, nutkavé disonance, vlny napětí a uvolnění, velká zvuková barevnost, repetované vysoké tóny evokující kapky deště či tíživé spodní frekvence – to jsou jen některé výrazné momenty šedesátiminutové kompozice, inspirované jak reálným objektem studny, tak duševními stavy a zjitřenými emocemi.

Jediným vizuální efektem, který byl v rámci večera použit, bylo občasné postupné rozsvěcování světel a opětovné upadání do takřka úplné tmy, z níž v prostoru Kaple Božího Těla přízračně vystupovaly obrysy barokních soch světců a andělů. Role „osvětlovače“ se ujal sám autor skladby, který byl na festivalu osobně přítomen. Dark Well lze charakterizovat jako dráždivý vhled do nitra hráčů i publika, které sice nebylo početné, leč jeho nadšené reakce po doznění skladby mluvily za vše. [Festival Opera Schrattenbach 2023: Od baroka k experimentu, Opera+, 11 December 2023.]

Festival Opera Schrattenbach 2023 – Kateřina Ochmanová a Martin Smutný (foto Andrew Schutz)